Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/83

此页尚未校对


明聖請師居之周髙祖丗宗二帝潛隱時每登方丈必施跪

禮及即位特賜紫號淨戒大師衆常數百乾德丙寅三月示

疾垂誡門人訖怡顔合掌而滅壽八十五臘六十五其年四

月八日塔于東郊豊臺村

前鄂州平山令遵禪師法嗣

蘄州三角山令珪禪師初參淸平淸平問曰來作麽師曰來

禮拜曰禮拜阿誰師曰特來禮拜和尚淸平咄曰遮鈍根阿

師師乃禮拜淸平於師頸上以手斫一下師從此摳衣密領

宗旨住後僧問如何是佛師曰明日來向汝道如今道不得


景德傳燈録卷第十五