Page:Sibu Congkan Sanbian385-釋道原-景德傳燈錄-10-06.djvu/70

此页尚未校对


或云直饒恁麽去也好與柱杖或云事在當機或云拈破會處此三說還會玄沙意也無師應機接物僅

三十祀致淸原石頭之濬流迨今不絶轉導來際所演法要

有大小録行于海内自餘語句各隨門弟子章及諸方徵舉

出焉梁開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終壽七十

有四臘四十有四閩帥爲之樹塔

福州長慶慧稜禪師杭州鹽官人也姓孫氏幼歳稟性淳澹

年十三於蘇州通玄寺出家登戒歷參禪肆唐乾符五年

閩中謁西院訪靈雲尚有凝滯後之雪峯疑情冰釋因問從

上諸聖傳受一路請垂指示雪峯黙然師設禮而退雪峯萖

尓而𥬇異日雪峯謂師曰我㝷常向師僧道南山有一條鼈

鼻蛇汝諸人好看取對曰今日堂中大有人喪身失命雪峯

然之師入方丈參雪峯曰是什麽師曰今日天晴好普請自

此醻問未甞爽於玄旨乃述悟解頌曰萬象之中獨露身唯