Page:Sibu Congkan Sanbian387-釋道原-景德傳燈錄-10-08.djvu/78

此页尚未校对


益師何以倒問學人師曰汝適來請益什麽曰第一義師曰

汝謂之倒問邪 問如何是古佛道場師曰今夏堂中千五

百僧陳帥以師之道德聞于

太祖皇帝賜紫衣師號開寶八年將順丗先七日遺書辭陳

守仍示一偈曰今年六十六丗壽有延促無生火熾然有爲

薪不續出谷與歸源一時俱備足及期日誡諸門人吾滅後

不得以喪服器泣有亂規矩言訖坐化陳守傷歎盡禮送終

茶毗收靈骨於院之後山建浮圖

前泉州招慶法因大師法嗣

泉州報恩院宗顯明慧大師初住興國有僧問新豊一𣲖

興國分流祖嗣西來請師舉唱師曰也在新豐得些子時曰

恁麽即法雨霶𩃱羣生有賴也師曰莫閑言語問昔日靈

山一㑹迦葉親聞未審今日誰是聞者師曰却憶七葉巖中