Page:Sibu Congkan Sanbian387-釋道原-景德傳燈錄-10-08.djvu/98

此页尚未校对


襄州普寧院法顯禪師 僧曰曩劫共住爲什麽不識親䟽

師曰誰曰更待某甲道師曰將謂不領話 問萬水千山如

何登渉師曰靑霄無閒路到者不迷機

前廬山歸宗第四丗住𢎞章禪師法嗣

東京普淨院常覺禪師者陳留人也姓李氏幼習儒學絶無

千禄之意志樂山水頗以遊覽爲務至廬山歸宗禪師㑹下

聞法省悟遂求出家未幾歸宗將順寂命師撫之曰汝於法

有縁他後濟衆人莫測其量也仍以披剃事囑諸門人訖然

後示滅師至唐乾化二年落髮明年納戒於東林寺甘露壇

㝷遊五臺山還上都於麗景門外獨居二載間有北隣信士

張生者請師供養張素探玄理因叩師垂誨師乃隨冝開誘

張生於言下發悟遂設榻留宿至深夜與妻竊窺之見師體

徧一榻頭足俱出及令婢㒒視之即如常張生倍加欽慕曰