Page:Sibu Congkan Sanbian388-釋道原-景德傳燈錄-10-09.djvu/111

此页尚未校对


麽處見爲向四大五隂處見六入十二處見遮裏(⿱艹石)見便可

謂雲居山二十年閒後學有賴吾去後山門大衆付契瓌開

堂住持凡事更在勤而行之各自努力珍重大衆才散師歸

西挾告寂壽六十九臘四十八今塔存本山

前金陵報恩院法安禪師法嗣

廬山棲賢寺道聖禪師有官人問某甲収金陵布陣殺人

無數還有罪也無師曰老僧只管看問如何是祖師西來

意師曰洋瀾左裏無風浪起 問如何是棲賢境師曰棲賢

有什麽境

廬山歸宗寺第十四丗慧誠禪師楊州人也姓崔氏幼出家

於撫州明水院受具㳺方縁契慧濟禪師密承心印庵于廬

山之余峯淳化四年孟夏月歸宗柔和尚歸寂郡牧與山門

徒衆三請師開法住持 初上堂未升坐謂衆曰天人得道