Page:Sibu Congkan Sanbian388-釋道原-景德傳燈錄-10-09.djvu/121

此页尚未校对


理祥煙周繞有𩀱鶴棲止太淸二年大士誓不食取佛生日

焚身供養至日白黒六十餘人代不食燒身三百人刺心瀝

血和香請大士住丗大士𢚓而從之承聖三年復捨家資爲

衆生供養三寶而說偈曰傾捨爲羣品奉供天中天仰祈甘

露雨流澍普無邊天嘉二年大士於松山頂遶連理樹行道

感七佛相隨釋迦引前維摩接後唯釋尊數顧共語爲我補

處也其山忽起黃雲盤旋(⿱艹石)蓋因號雲黃山時有慧和法師

不疾而終嵩頭陀於柯山靈巖寺入滅大士懸知曰嵩公兠

率待我決不可久留也時四側華木方當秀實歘然枯悴陳

大建元年己SKchar2四月二十四日示衆曰此身甚可猒惡衆苦

所集須愼三業精勤六度若墜地獄卒難得脫常須懴悔又

曰吾去巳不得移寢牀七日有法猛上人持像及鍾來鎭于

此弟子問滅後形體(⿱艹石)爲曰山頂焚之又問不遂何如曰愼