Page:Sibu Congkan Sanbian388-釋道原-景德傳燈錄-10-09.djvu/133

此页尚未校对


音化身耳乾符中謚證聖大師皇朝太平興國中

六宗皇帝重創浮圖壯麗超絕

萬迴法雲公者虢州閿郷人也姓張氏唐貞觀六年五月五

日生始在弱齡嘯傲如狂郷黨莫測一日令家人灑掃云有

勝客來是日三藏玄奘自西國還訪之公問印士風境了如

所見奘作禮圍繞稱是菩薩有兄萬年久征遼左母程氏思

其音信公曰此甚易爾乃告母而往至暮而還及持到書鄰

里驚異有龍興寺沙門大明少而相狎公來往明師之室屬

有正諫大夫明崇儼夜過寺見公左右神兵侍衛崇儼駭之

詰旦言與明師復厚施金繒作禮而去咸亨四年髙宗召入

内時有扶風僧蒙澒者甚多靈迹先在内每曰迴來迴來及公

至又曰替到當去迨旬日而澒卒景雲二年乙亥十二月八日

師卒于長安醴泉里壽八十時異香氤氲舉體柔䎡制贈司