Page:Sibu Congkan Sanbian388-釋道原-景德傳燈錄-10-09.djvu/39

此页尚未校对


問如何是佛法大意 師曰恰問著曰恁麽即學人禮拜也

師曰汝作麽生㑹 問如何是佛師曰如何不是師復謂衆

曰吾不能投身巖谷滅迹市鄽而出入禁庭以重煩丗主吾

之過也遂屢辭歸故山國主錫以五峯捿玄蘭若開寶二年

八月十七日安坐告寂壽六十四臘四十四

髙麗道峯山慧炬國師始發機於浄慧之室本國主思慕遣

使來請遂迴故地國主受心訣禮待彌厚一日請入王府

上堂師指威鳯樓示衆曰威鳯樓爲諸上坐舉揚了諸上坐

還㑹麽儻若㑹且作麽生㑹(⿱艹石)道不㑹威鳯樓作麽生不㑹

珍重師之言敎未𬒳中華亦莫知所終

金陵淸涼法燈禪師泰欽魏府人也生而知道辨才無礙入

淨慧之室海衆歸之僉曰敏匹初受請住洪州幽谷山𩀱林

院 上堂未𦫵坐乃曰此山先代一二尊宿曽說法來此坐