Page:Sibu Congkan Sanbian396-李頻-梨嶽詩集-1-1.djvu/125

此页尚未校对


安縣澤民廟靈佑善應廣濟王廟食一方

感應如響王封之𢌿閱歳已多今年榖㳺

邦人欣頼思(⿱艹石)神貺逹于朕聞爰錫命

書載衍加號惟神益昭其惠以慰元元則

朕之報神寧有已哉可特封

靈佑善應廣濟昭惠王奉勑如牒到奉行

開禧三年十一月十九日下

淳祐中封王號

勑韓愈曰生能澤其民死能驚𨔝禍福之

以食其土可爲靈矣建寧府建安縣澤民