Page:Sibu Congkan Sanbian396-李頻-梨嶽詩集-1-1.djvu/27

此页尚未校对


(⿱艹石)惡得無情哉覺而白之郡愽士咸從

㬰使復之遂不得辭或謂都官公胡䏻見

夢扵子得母誕耶邦材應之曰柳侯死栁

州他日欲廟羅池夢歐陽翼而告之昌黎

豈欺我哉意者冥莫之情欲達扵人者既

如此都官靈扵建舊矣見夢其孫又何誕

耶板成遂志扵末峕元貞丁酉清明裔孫

邦材百拜敬書