Page:Sibu Congkan Sanbian398-徐夤-徐公釣磯文集-2-1.djvu/7

此页尚未校对


屏障又自詠詩註云温陵使宅有圗障二面張林西

樓書手作廽文八體詩每一首顛倒讀成八首以此

知正字之文不獨行於當時名於後世亦播於異域

也然八體廽文詩㝷討未獲小說載紅綾餅餤絶句

亦不見全其餘碑碣之屬甚衆𩔖皆亡失豈其賦名

特髙故他文遂不俱傳歟今觀牋䟽頗𩔖玉溪而律

詩精練亦不减同時韓致光吳子華諸人也惜乎遭

罹亂世不獲少伸其志其來閩中且有前陂後堰之

歎安有爲朱温所屈哉殆亦遜言避禍不得不爾也

張丞相記頗詳足以附見建炎三年三月序