Page:Sibu Congkan Sanbian404-釋契嵩-鐔津文集-7-4.djvu/104

此页尚未校对


復懼後世多聞者過困學者不及故釋迦如来直

以正法授大迦葉雖示有言說而不迹文字菩提

逹磨去如来二十九代受之東来人始莫暁時皆

擯弃及其傳至大鍳世且大信趨學者猶水之沛

然就下噫像法之季去聖人益逺學者穿鑿迷失

道真懃師長為之太息故楷其宗極庶㡬有𠩄正

也是𡻕康定辛巳孟冬月望日也

   移石詩叙自此元别為卷

移石詩君子之羙移石也始其弃於道傍雖其瑰

恠偉然可觀而路人不頋無𧦬師思取而顯之乃