Page:Sibu Congkan Sanbian412-沈括-沈氏三先生文集-8-3.djvu/88

此页尚未校对


   洛苑使英州刺史裴公墓誌銘

至和元年秋七月乙亥洛苑使英州則史裴公卒于

晋州後三年當嘉祐二年其子士禹為西京留守推

官始謀以冬十月辛酉𦵏公于河南府之永安縣歸

恩鄉乃使人以公之世次伐閱始終之状来請銘予

為之論次曰裴氏出河東聞喜唐丞相文獻公輝郷

公九代祖也其後或徙于蒲之萬泉至公之皇祖贈

右神武軍将軍延復来居京師遂為開封人皇祖三

子伯麗澤右補闕仲濟内客省使季䴡正尚書金部