Page:Sibu Congkan Sanbian419-唐庚-眉山唐先生文集-6-2.djvu/127

此页尚未校对


師易师皆不領政和元年謫居鵝城以暇

日逰豊湖偃仰于橋亭之上閱其欵識欣

然而笑曰吾淂之矣君子之心何尝不欲

兼脩而有𠩄謂独善者淂非淂已也頋力

不足耳方其不淂已之時而適有毫髮便

益可以利人則雖窮厄九死之餘苟可以

致力彼未有弃而不為者即無可為矣犹

思所以為利于後代而况于当世乎吾将

将淂之矣因名之曰益橋而為之銘曰