Page:Sibu Congkan Sanbian419-唐庚-眉山唐先生文集-6-2.djvu/85

此页尚未校对


名之以窃窕之壑丘吾名之以﨑嶇之丘

豈特取𭔃傲之語名一室而已㢤惟诗不

近渊明雖近亦不敢作独淂其讀書飲酒

之趣亦𠯁以了一生矣牧之桑榆猶𠯁以

𥙷東隅之失也傳不云乎人之所欲天必

従之古人豈欺我㦲年月日記

  闘茶記

政和二年三月壬戌二三君子相與闘茶

于𭔃傲斋予爲取龍塘水烹之而苐其品