Page:Sibu Congkan Sanbian420-唐庚-眉山唐先生文集-6-3.djvu/22

此页尚未校对


年矣不可𣸪名為御名公元年自纪元以来

未有一𡻕而再易者矣有一𡻕而三四易

者矣豈復以二名爲嫌而曰不可乎故曰

不為𬨨也非特此也今之𠩄謂元年與古

異矣古之所謂元年者某君之一年也故

必踰年而後称之如前所云後世所謂元

年者其號之一年耳嗣位而称之可也踰

年而後称之亦可也

  建安十三年曺公自江陵征偹至赤