Page:Sibu Congkan Sanbian426-張綱-華陽集-8-3.djvu/54

此页尚未校对


寧失假人之器叙進一官有如樗散之㣲亦預階升

之列臣敢不恭承眷渥益勵操修景迫桑榆顧餘生

未能報國身居𤱶畒雖一日不敢忘君臣無任

  紹興十五年正旦大朝會賀表

臣某言臣恭聞正旦大朝會應外任臣僚合進表稱

賀者獻歲𤼵春爰啓三微之序體元居正式嚴百辟

之朝惟稽古之上儀自中興而創見神人胥恱夷夏

交歡臣某誠歡誠忭頓首頓首臣聞時莫重于履端

禮必先於明分肇新寶曆布一歲之始和大開明堂

會四方而來賀豈惟正班爵之義葢以隆當宁之尊