Page:Sibu Congkan Sanbian431-張綱-華陽集-8-8.djvu/82

校对本页时出现了一个问题


躬行之教爲法其不合於 祖宗者一切去之則天

下雖大有不難化者公儀貌端偉音吐洪暢所言切

中時病 上爲之改容嘉納奬諭數四除秘書省校

書郞蔡黨聞之大怒益欲逐公而未有間也七年磨

勘轉宣教郞明年竟爲蔡氏所擠韓駒張忞軰凡與

公厚善者二十一人俱在遣中得主管成都府玉局

觀以歸宣和二年五月依元豐法罷宮觀八月磨勘

轉奉議郞三年閏五月再除秘省校書郞兼修國朝

㑹要明年兼校正 御前文字 上方崇儒重道博

彚羣書公洞貫九流多識竒字校讎天禄是正魚魯

功實多焉 朝廷議遣童貫蔡攸宣撫朔方公上䟽

極論不可出師之狀且引易大君有命開國承家小

人勿用必致亂邦之語書奏爲持權者沮格不報公

憤惋久之繼傳郭藥師歸順蕭后納欵收復燕山捷

音踵至在朝莫不相慶唯公憂懼益深至忘寢食曁

遭靖康之變人皆謂公有先見之明十二月除著作

佐郞五年八月入尚書省爲屯田貟外郞十一月磨

勘轉承議郞初王黼秉政威權浸專公惡其爲人雖

同僚以職事見公亦託疾不徃周旋數年間竟不識

黼之靣黼憾之公在職年餘 徽宗皇帝一日取班

籍指公名謂黼曰此人馳譽文場行實相稱可與除

近上差遣黼設辭障蔽竟不得遷七年六月改司勲

貟外郞九月磨勘轉朝奉郞十二月北虜渝平兵及

畿甸公夙夜憂憤謂所親曰方今國歩阽危吾處下

僚不𫉬與聞朝論然苟有可以効節者不敢不勉乃

爲書與父母訣獨留老卒垂二繩於梁間曰都城脫

有不免與其辱於犬羊之手不(⿱艹石)就死于此於是乗

城晝夜守禦四十餘日旣解嚴有㫖登城及月者例

遷一官公曰 主憂臣辱義則當然顧可因此以幸

賞邪卒不自言靖康元年三月遇 欽宗皇帝登寳