Page:Sibu Congkan Sanbian437-陳淵-默堂先生文集-5-5.djvu/100

此页尚未校对


不能釋手真佳作也余觀近世文人其議論精深雅有前

軰風流的然可施於用如此公殆無而僅有也惜其不年

齎恨以沒可為太息壬寅六月七日

    書倦㳺雜録後

此書記胥魁之賣女羣吏之偕逃辨誣也表何仙之腐敗

于師之醜穢闢邪也慢行之踰垣跣足之規利誅奸也予

於是見斯人之不可惑矣戯述如是不無小補豈獨賢於

已乎靖康元年十一月二十日螺川書室書

    題了齋𠩄書觧禪偈後

了齋謂佛為覺謂禪為定人人皆可學而至如使足目俱

到便登聖地至於不歴階級如吾儒𠩄謂由之而行非行