Page:Sibu Congkan Sanbian437-陳淵-默堂先生文集-5-5.djvu/55

此页尚未校对


廖以字為氏自東漢以來時有顯者然皆莫知其𠩄承襲

至唐或居太原之晉陽遭天寶之亂以其族避地閩中家

延平山谷間號龍池唐亡龍池之族仕王氏多以軍功有

聞其子孫蕃衍遂為延平著姓至公八世祖始由龍池分

處順昌縣之交溪故今為交溪人曽祖諱某祖諱某父諱

某皆潜徳弗仕世積善以高夀終鄉人化慕焉公少力學

工文詞以其母楊氏意應舉為場屋有名士母卒即棄去

故習益求其𠩄未至而養其𠩄固有者以教其子已而其

子擢進士第列官於朝遇政和六年郊祀恩始封承事郎

致仕自是國有大慶必進封逮今天子即位凡十年八遷

至朝請郎乃以年賜三品服以靖康元年十月庚辰終於