Page:Sibu Congkan Sanbian437-陳淵-默堂先生文集-5-5.djvu/76

此页尚未校对


    祭廖成伯文

建炎元年嵗次丁未八月某朔某日具位陳淵謹以清


酌庶羞之奠致祭於太原廖公朝請丈之靈惟公天資質


直副以忠厚彂於自然不待矯揉深耕熟耘盡地之力豐

穰報之子有賢徳我友公子自其少時相知之深如琴子


期寅縁識公拜公牀下謂我兒輩可與語者不見幾時遂


隔生死維墓有碑我誌其美公之𠩄藴我豈盡知公子命


我其何以辭校書墓旁可置萬家翠琰巍然直詞匪夸埀

名萬年公則有後我附以名世傳不朽緘詩千里寄此一


樽公乎不亡其尚有聞

    代楊丈祭翁子靜文