Page:Sibu Congkan Sanbian439-華岳-翠微南征錄-2-2.djvu/8

此页尚未校对


   呈陳信父

老來百計縂無成當路時官懶問名國事只將心事

比今人難作古人評蒼頭笑我樽無佐白髮欺人鑷

又生惟有建溪知客意過灘時作不平鳴

   寄江子崗

秋夜封書上子崗别來化日又舒長只知電烛兩經

月不斍星毛半欲霜竹葉照人凝盞滑梅花撩客透

籬香知他詩債曽償未料得尋春日日忙

   書太乙編年巻尾 編年自紹興上元甲子始至今中元甲子截日

     其餘皆未耒暦