Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/126

此页尚未校对


有橋汀廣午道也東西行者利之歲異月殊水磯橫

斷並溪之民或塗以茅庋以木繩以筰音昨竹索夏潦

秋霖茅杇木蠧筰亦解坼音拆裂也渉者病焉今總管李侯

士弘始下車惻然曰橋梁不脩誰之過諉邑簿徐某

前廣德路同知呉某董其事堂僧覺德首受𭛠要繇是

善勝金明皆僧等有輸財者捐󠄂粟者助上庸者絫石

爲址橢音惰噐員而大而方之釃渠爲洪導而四之不低不祚架梁

其上左右埂音梗坑也丈六十有咫環築以石直欄横檻崇麗

堅緻輿者行者如行九逵靡楮一萬萬餘而民不以

爲苦且勞興𭛠於大德丁未十月竣事於至大戊