Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/185

此页尚未校对


黄淵敢僣爲公叙於篇端

  題宋蜀翁北遊詩卷後

僕莆士也壯年客遊江浙雖吳門京口

音二水噤吳興亦不能買舟縱觀况淮以北乎猶記樞相陸

實翁酒邊談維揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)事悲歌慷慨令人淚墮言之夢矣

大德壬寅愽士宋蜀翁来踰期月示僕北遊詩卷

然後知閱人世之險與求功名之難遇忻感戚或笑

或吁𭔃興深逺似冲澹實壯烈而京師桂玉之地借

書温故豈易易得日日楊花家家芍藥春夏之景自

佳狂颷早雪莆簾土炕北南之氣或異惜僕老矣前