Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/72

此页尚未校对


笏如有知勃然而起是爲還笏樓記年月則大德丁

未孟陬正月音諏余名淵字天叟自號四如老人七十七

醉作此筆

  孝節郭公祠堂記

天下前代名人遺跡不得毀折此至元十三年閒令

甲也行臺楊監察某過莆廉訪商副使某案部俱諉

愽士郭廷偉重建廼祖孝子坊祠此大德元禩

冬二公所敎屬也人世有新故民彛無今昔孝之原

情性關風俗如此聖上之宅天𠂻位人極以此君倡

臣和氣感機應興化厲賢鑠乎盛哉昔孝節公之葬