Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/76

此页尚未校对


漳儒學教授堂顔則儒學提舉吳濤書年月日則辛

丑孟春初吉

  仙遊縣學尊道堂記

莆邑三仙遊爲壯邑舊廟學直縣南百歩許學有尊

道堂世變風移講肆馬隊周續之與學生講禮加以讐校所住公𪠘近於馬隊

過者唶唶至元丙戍邑長官雖搆禮殿於講堂猶未

皇也大德壬寅秋文學⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾方平釋菜云初鄭註云什菜禮輕也

惟什蘋藻而巳無牲牢幣帛凡始立學什奠先聖先師及行事必以幣正義云天子出征反什奠于學以

訊馘告注云什菜奠帛禮先師也職思其憂亟謁之郡府佐孟某幕

⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾孔某檄縣起廢慮材計庸揆日攻位是年冬也癸