Page:Sibu Congkan Sanbian447-謝應芳-龜巢稿-15-02.djvu/118

此页尚未校对


SKchar馬父老懽忻識綵衣閩越地偏滄海接江

淮屋逺縞霜衣飛舊逰還念城東客白首持竿

坐釣磯

  過無錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)口號至正十五年十二月十五日丞相達識帖穆爾公赴江浙

   余因感憤而作

丞相楼舡搥大鼓鉄騎前驅猛于虎紛紛䑕軰

敢横行與我官軍戰河滸落日未落懸林梢一

天殺氣風騷騷官軍縱火鼠入窟太湖水濶陽

山髙相君賢似唐裴度豈無将軍如李愬兠鍪