Page:Sibu Congkan Sanbian450-謝應芳-龜巢稿-15-05.djvu/106

此页尚未校对


   曰賢太守過道鄉佳城以弔以酧且為

   之扶植仆碑添土舊封又将築周垣而

   䕶之殘山剰水皆有徳色某聞之喜不

   覺其疾頓愈起坐午𰩍老硯濡墨筆是

   詩以記盛事洪武十年𡻕在七月十日

   也

世有文潞公乃立明道表明道表不立斯文尚

幽渺時有孔北海乃稱通徳門通徳門不稱

SKchar推尊古人今人同此心當風正欲披其𬓛