Page:Sibu Congkan Sanbian451-謝應芳-龜巢稿-15-06.djvu/95

此頁尚未校對


 横山謝老過烈塘而作感今思昔掛一漏萬

  以元吉可大為周之白眉使先過目轉示

  族人大意念先世一丘之土望為保障至

  如吾族之㣲意在言外聞之者亦必有感

  于斯時洪武二十四年十二月朔日也

東西二周烈塘曲世與吾家𪔂三足東周阿婆

吾女兄西周阿婆吾女叔百年世事一𠕂变遼

鶴歸来無處宿蝦䗫之陵依然在烟惨雲悽寒

篠緑吾祖汝曹尊外翁𢾗塜纍纍列昭穆年