Page:Sibu Congkan Sanbian456-謝應芳-龜巢稿-15-11.djvu/126

此页尚未校对


惟沮溺荷蓧之流㓗身亂倫者不足以語此伯

樞宜留意焉樞聞乃起而謝曰是吾志也請書

之用誌于壁庶他日知𠩄警云

  東郭草堂記

至正乙巳春友人徐君仲剛書来曰瑗性迂拙

分甘退藏擇無錫東郭荒僻之地作草堂居之

讀書灌園蝸休蟻適自謂有可楽者子知我能

為我記之乎予唯仲剛卓犖之士也譬之楩抩

豫章不巨室棟柱則山林而巳比甞佐令慈溪