Page:Sibu Congkan Sanbian456-謝應芳-龜巢稿-15-11.djvu/45

此页尚未校对


以為矢桐之可以為琴瑟𣏌桞之可以為桮棬

楩楠豫章之可以為明堂棟柱材雖良能自致

其用乎至正乙巳王命江浙分省𠫵政周公開

望亭河為固國計公知允貞為能幹濟使董其

役允貞方以吳江州吏目秩滿而歸承命之重

義不敢辭于是殚志盡力宣勞王事召畚⿰釒𦥛 -- 鍤

十萬人為之計工程限期日不疾不徐民用子

来兩月之間事功乃集河長四十里北接漕

南通漕渠又東注于震澤吳人視之猶金湯然