Page:Sibu Congkan Sanbian458-謝應芳-龜巢稿-15-13.djvu/107

此页尚未校对


  騋孫墓磚銘

龜巢謝老第六孫字騋孫生三嵗而能言父口


授周南關雎等篇立能成誦余愛之意他日可


業儒以⿰糹⿱𢆶匹先世甫五嵗以痘疹死洪武十一年

三月十有三日也翌日葬潞城之原余乃哭而


銘之曰茁而折鷇


  張處士墓誌銘


處士諱功𢡟字寔甫蘇州崑山人也先世名𩔰

宦譜牒具存考諱應宸不樂仕進居鄉里為鄉