Page:Sibu Congkan Sanbian462-陳基-夷白齋稿-6-2.djvu/98

此页尚未校对


盖任重而不偏則致逺也不泥雖SKchar龍門在前灔澦在後然使

綏以将之翕而張之重以持之險而夷之未必非舟福也凡分

題賦詩以壮矦之行者皆同舟之人期必濟扵侯者也侯尚無

以不難為難也㢤至正二十一年二月丁酉郡東門舟中冩

   丁彦眀字說

淮南丁公彦明問其字之義扵余余為之說曰君明鑑鑑𠩄以

辨妍媸也人情莫不喜妍而惡媸彼邹忌之羙不及徐公亦逺

矣然内而妻妾外而賔客SKchar𥝠焉SKchar畏焉SKchar有求焉SKchar莫敢為

質言者及窺鑑而視則其不及也瞭焉夫鑑𥘉何容其心㢤亦

無𥝠無畏無𠩄求而已前志有之以銅為鑑可正衣冠以古為

鑑可知興替以人為鑑可眀得失彼邹忌之鑑何鑑也曰人鑑

也何以知之盖事之有是非人之有善𢙣猶貌之有妍媸也彼