Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/3

此页尚未校对


調同夫囙歡甚頋余曰吾自北方来行數千里親舊䟽數固自

有不同然飲酒之樂未有如今曰吾行且歸矣諸君能無乎余

然後乃知同夫為豫章人甞登清江范公蜀郡虞公酆城揭公

之門而余故人危君太樸掲君伯坊楊君季子邹君魯望張君

宣仲皆其友也嗟乎余恨不及識范虞二公而𦍒嘗𫉬接掲公

之下風而聴其餘論見其文章九原不可復作而其郷之士如

同夫者其文學才藝一何似公之甚也同夫歸矣太樸諸君子

皆以其父兄師友之學相⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼登䑓閣頋余無似与仲瑛賔客咲

傲三江五湖之上以吳中山水分題得詩若干首為同夫贈余

辱為之序囙以謝不敏扵諸君云

   趙泰州平反𡨚獄詩序

至正十年二月泰州尹真㝎趙公子威平反王㽘𡨚獄事聞中