Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/48

此页尚未校对


願貽一言以為别噫世之厭梁肉𥫄紈綺入則穹居廣厦岀則

連車列𮪍者果何如人㢤然不易世子孫或羸寒困餒為屠販

為奴𨽻甚至為溝中之瘠者又孰使之然㢤盖冨貴無常不𠯁

恃也陳氏由閬州徙南康又由南康至吳門俛仰数世徒以朝

散府君遺澤綿綿延延至惟𠃔兄弟孤犖貧窶亦甚矣然猶知

讀父書躬孝友悛悛信譲能詞章工文藝𭈹佳子弟先民有言

損之而益敗之而成䖈之而樂此造物者之扵人𠩄謂礪鏃而

栝其羽也今陳氏以孝友為鏃以文藝為羽以孤㷀為礪以貧

窶為括其材精其氣利其去而與英畯角𠆸能殆飬由基之扵

射彂則無不破的者惟𠃔行㢤嗣先君子之業飬母夫人之志

迓續朝散府君之餘緒常𠩄徃来者咸為詩以稱顯之矣余不

佞敢申以為序今年為至正十四年春二月甲午