Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/54

此页尚未校对


使民不堪命亦豈使者之事也⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾使君讀前史至唐元和以来

和糴之害甚扵稅賦恨不奮臂出其間與當時廷臣共諍之頋

肯以告糴譁然而駭以病其郷里父兄子弟耶掾史君公平㢘

恕使得行其志扵時則其張之翕之左之右之将無施不可告

糴特細事尔其使還江西也吴之善扵詩者咸賦之余辱與弘

道故故又為之序云至正十四年夏五月甲申

   送夲上人東歸序

余郷本上人立中為浮屠松江衣粗食糲䆒心禪理蚤夜刻身

甚力間出與大夫士揚㩁古文藝肆筆為詩章奕奕有竒氣遍

訪浙東西諸名山長老大浮屠莫不以禮引接之余聞上人之

賢有日矣今年上人来吳門始相見握手繾綣問郷曲里社孰

逺孰近孰䟽孰戚乃知其與余世有婣童稚時往来田間出入