Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/58

此页尚未校对


賦之属序之至正十四年十月𦍤旦序

   友迂軒文集序

國家承平百年公卿大夫以文章政事𧺫成均者盖彬焉今都

水庸田使宣城貢公之為愽士弟子貟也即學古工文詞同舎

諸生皆自以為不及方是時先集賢文靖公與 中朝學士先

生並以老成魁𪧐待  詔詞垣言道術則夲周公孔子孟軻

言文學則由賈𧨏董仲舒劉向司馬遷班固韓愈歐陽脩之倫

一時作者祖𫐠詩書憲章禮樂為聲詩則薦之郊廟為典䇿則

施之 朝廷皆愽綜古今成一家言盖三光五嶽混一之氣至

是而極盛矣公以搢紳佳子弟岀入諸老先生閒折莭以纂言

脩業為務及觧褐授官遂供奉翰林累遷為翰林待 制國

司業間以理官岀讞紹興路獄三年政𭈹平𠃔延祐以来諸老