Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/60

此页尚未校对


之切軆也叙理亂則眀白而朗暢陳道義則委折而沖融大者

可以著詞令述褒貶小者可以廣𨗳揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)形諷諭盖将益使聲光

焜耀位𫝑隆重而文靖有後之言不獨信扵今傳之後世亦且

𠯁以耴徵矣公之為都水使者至吳也基𫉬觀豫章塗貞𠦑良

𠩄編友迂軒集若干卷因論次𠩄知為序以質之扵當世知言

君子公名師泰字泰甫友迂軒其自𭈹云至正十四年十月庚

子序

   奉親圖詩序

恱堂禪師顔公迎其母扵僅昌國之翁洲築室平江之崑山資

福寺西數百武𬾨飬惟謹及為大浮屠領資福徒属晝夜演佛

事猶勤勤不⿰忄觧 -- 懈母子禮母氏年八十餘童顔稚齒𧺫居飲食歩

履益康強公每侍側下氣愉色惟母意𠩄欲盖公不以浮屠儉