Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/88

此页尚未校对


之者在公特一事爾然舉一事而公經國大略可以類見此詩

之𠩄以作也詩不可以無序扵是乎書至正十五年十二月甲

子謹序

   丁仲徳歸飬序

吴郡丁仲徳氏以儒術緣飾吏事甞㳺崐山幕府尋給事SKchar

属僚之香糯𠩄雖浮湛簿書而能随事委曲機括轉旋如駿馬

在前輕車在後而王良造父為之左右焉甞因SKchar事至集慶龍

灣鎮江寧國嘉興諸郡咸為文以旌其能用是合SKchar臺官属既

益賢仲徳且争欲食之以禄任之以事而仲徳辞弗𭕒㦯問之

仲徳曰吾母老矣使舎朝夕之飬以従公卿大夫求升斗之禄

頋不𠯁以為吾親一日之膳耶夫禄者

聖世𠩄以食賢材非徒以飬人之有親者也今吾賢不如古人