Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/46

此页尚未校对


州里遠求以行蠻貊者皆書紳君子叅扵前𠋣扵衡者也𬗟尚

念之讀笠澤𠩄蓄之書昌海虞𠩄居之族嗣益陽𠩄遺之業亦

在於言行之間而巳矣乃誦𠩄聞以告之囙書以為記亦将以

自朂云緬字公逺余則韋羗山人陳基也至正十五年十一月

甲子記

   水雲亭記

都水庸田使西夏楊公𩀱泉涖官吳門寓茅有池焉池上為亭

雕甍錯栱締構偉麗中設匡牀左右圖書筆硯叅置嘉華羙竹

香草之属冬則撤南户斵木為䟽承以素楮水光雲影顛倒几

席頋而樂之囙名其亭曰水雲今江浙行中書平章康里眀徳

公實手題其扁公既刻置亭中復俾其客臨海陳基為文以記

之夫水光俳佪雲影下上君子觀乎朱子方塘之詩有以見夫