Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/50

此页尚未校对


銅像如事山川岳鎮海瀆社稷而禮有加焉為民上者従其俗

而嚴其事盖無𠩄祈榖實弭疵癘致豐穰以為

聖天子養 元元無疆惟休之計也是不可以無紀銅像示現

之顛末見扵舊刻者茲不復云至正十四年𡻕甲午秋七月

   白雲窓記

鄱陽章君彦復以⿰氵曺 -- 漕府史就養吳中即𠩄居慶壽堂西偏之室

掲故吳興趙魏公𠩄書白雲二字扵窓間囙名其室曰白雲窓

彦復愽雅好脩每讀書至堯舜之孝弟夫子之忠恕與夫趙少

師司馬公之格言未嘗不反覆致思至大書扵壁以𬾨瞻省平

居無𠩄嗜獨喜𦘕草木花實𬞞茹之属每𦘕尋自賦詩信筆輒

有𧼈好事者多傳以為玩性廓落喜與朋友討論前言徃行意

氣㫪容與物無迕用是搢紳大夫樂與之㳺其能言者皆為之