Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/6

此页尚未校对


禱雨輒應乃改祠于海寜寺經蔵殿泰㝎甲子逹魯花赤道僧

實始建廟然亦草創而已至正丁丑史侯元章来為是州首恤

民隐均賦役嚴教條朞月之間威肅恵鬯凡前政𭈹為難理者

侯皆優為之而崑山之治遂為江南州牧稱首扵是大新孔子

脩州治増剏常平際㽞之倉皆不勞而事集乃相神宇爰圖

改作而州人顧瑛以故衣冠家畊隐界溪之陽人以長者稱

聞侯之意則欣然以廟事為已任盖前十年時瑛嘗夢與神接

神語若曰𡻕在攝提龍御扵斗必有良牧式康式阜吾宫當犬

汝其左右汝尚識旃及是⿺辶商符𠩄夢然則廢興之故神者固己

㝎之乆矣先是州治之前無正路侯至始除地為平橋以通車

馬之往来而廟故在州之東南地既湫隘制亦簡陋乃更擇地

西南⺊曰以遷焉度材庀工經始扵至正十年 月  落成