Page:Sibu Congkan Sanbian465-陳基-夷白齋稿-6-5.djvu/105

此页尚未校对


至公之薨始𦵏洛陽萬安山母氏謝夫人之兆其子監簿忠宣

㳟獻侍𭅺以下三世皆祔焉中更靖康之亂子孫之在呉者弗

獲以時展墓唯頋瞻山河北嚮流涕而已我

世祖皇帝混一四海  列聖相承誕敷文徳而尤惓惓焉致

意扵古今忠臣烈士有㓛扵名教者故公克與天下之名山大川

前代之聖帝眀王並登祀典每𡻕仲丁有司祗奉中牢致𥙊惟

謹可謂盛矣然亦不過即天平之白雲以寓其髙山仰止之意

而萬安之原至大中八世孫國俊僅一至其䖏同知徐君景孺

為復侵地亦存什一扵千百自是又三十九年為至正七年國

従弟将仕佐𭅺文英謂其子崑山州教授廷方曰嗚呼自𨹧

谷變遷以来故家喬木零落殆盡吾子孫幸生

聖明以孝治天下之時慿藉餘澤食有義田居有義宅教有義