Page:Sibu Congkan Sanbian465-陳基-夷白齋稿-6-5.djvu/109

此页尚未校对


眉廣䫙䠂楚不凡則君之子也坐㝎太夫人従容間勞悃悃欵

欵精神氣貌如五十許人時已年八十有六矣樽豆既設君周

旋降登上奉太夫人下接賔客而懽忻愛洽之情藹然扵威儀

動作間雖素韋布之士有𠩄不及也世言三代為将道家𠩄忌

然鄧禹将百萬之衆未嘗妄殺一人自謂後世必有興者自是

累世寵貴卒如其言方  國經營四方神武不殺君上世

以忠事  君克有樹立升平既乆子孫祗承世祿以孝事親

上棟下宇俯仰無怍引而弗替崇勲之澤未艾也彼若考作室

既底法厥子乃弗肻堂矧肻構者亦可以知𠩄愧矣至正七年

五月甲子陳基記

   桃源小隐記

界溪距吳城之東五十里其水深厚其土肥衍民有畊扵其上