Page:Sibu Congkan Sanbian466-陳基-夷白齋稿-6-6.djvu/71

此页尚未校对


言者實律已撫民存心莅事者之規矩𫞐衡也士文書其辭則

必師其心師其心者善師古者也以此為吏不既茂矣乎與士

文交徃者率賦詩以贈余因為之序

  記

   呉縣脩學記

平江属縣麗郡城者二縣皆有學而今三皇廟實宋景祐間呉

縣與學官舊址也其徙今郡城西賔興坊廟序齋庖凡四十餘

楹則紹定初縣令趙善翰實改卜焉淳祐之際縣令趙汝趾更

繕完之 國朝混一郡縣通祀孔子而呉縣學至正七年逹魯

花赤馬祖憲甞一修葺十九年縣尹張經斵石作櫺星門甚偉

而廟學更十餘寒暑摧圯就壓槩未遑有植其仆而剔其螙者

兹縣尹楊侯由行中書SKchar史以闓敏亮達膺是選甫下車即謁