Page:Sibu Congkan Sanbian470-謝肅-密菴稿-4-2.djvu/109

此页尚未校对


之學靡能盡傳和風未暢甘雨未濡焦未沃而枯未甦深

有企扵宻菴而終余之所未至不幸⿺辶䖏絶余巳逝可勝痛

㢤可勝痛㢤然其殁後之六年余亦察薦于天官遂得拜

命南宫裒宻菴所著詩文凢十卷編𩔖成帙置諸座右嘗

與四方往来鴻生碩彦相加訂証閲八年始克先鋟梓

詩然詩五卷卷以天干為第其卷文帙亦如之嗟夫宻菴

之詩𥙷誌闕証史繆動関丗教足厚風俗人𣣔閟而不傳

自有不容扵不傳矣其詩體裁音莭声律髙下則九灵山

人戴先生良備𫐠之矣余何敢言㢤始書鋟梓之𡻕月云

洪武戊寅春正月上丁沛郡劉翼南謹序