Page:Sibu Congkan Sanbian482-陳獻章-白沙子-8-1.djvu/74

此页尚未校对


事問扵諸父老諸父老跽而言曰是再造我民

者我何可忘吾州古𮐃州也唐改立山縣 國

朝洪武間革爲古眉廵檢司時草㓂竊發民亡

者過半比年以來猺獞横㩀其地盗日滋而民

孤成化丙申廵撫都御史朱公英督兩廣軍

征荔浦破賊賊懼招之徸老李恭著首遣其子

來納欵公前以叅議佐巡撫于戒議城立山立

山本州治在桂林平樂之間爲藩腹心今之憂

無控𭧂之地以居民耳州復則民定㝷請扵