Page:Sibu Congkan Sanbian485-陳獻章-白沙子-8-4.djvu/121

此页尚未校对


憲副使其視民如傷必不偏扵一隅安扵一日

以爲足吾意副使之賢勞謙而不伐雖有同時

詠歌之羙盖未知其果樂聞之而首肯否雖然

或亟稱之必深𩓑望之亦君子所不能已扵言

  書蓮塘書屋册後

成化十九年春正月予訪予友荘定山扵江浦

提學南畿侍御上饒婁克譲來會予白馬庵三

人相與論學賦詩浹辰而別侍御之兄克貞先