Page:Sibu Congkan Sanbian485-陳獻章-白沙子-8-4.djvu/31

此页尚未校对


桂承芳以世其光繄夫人之澤𠔃百世可忘歸

骨扵髙陂𠔃永與公同蔵

  何廷矩母周氏墓誌銘

成化八年壬辰四月日番禺何廷矩之母卒卜

以其年冬十二月某甲子塟邑之永㤗郷石馬

山祔其親之兆廷矩先事告伯兄廷桂以状走

白沙來請銘廷矩在諸生中齒長而賢首率諸

生事余余惧與廷矩比諸生咸進曰是生廷矩

者也非是母不生是子徵賢母也子冝以其賢