Page:Sibu Congkan Sanbian492-徐枋-居易堂集-8-3.djvu/37

此页尚未校对


之壁間詩雲間汪希伯先生作以哭先文靖者也汪

希伯先生昔與先生同遊京師亦以詩名重公卿間

先生俯仰今昔感慨興懷乃以箸擊案自爲歌詩而

舉酒屬余曰人生聚散寧可計乎人生今日旦夕莫

必其命今日之樂誠難得也遂泣下坐者皆泣終不

樂罷去自弘光乙酉至今丁酉又十三年先生壽登

六十余年且三十六鬚𩯭亦半白矣喪亂侵尋老成

凋謝先文靖之殉節亦已十三年而余師趙先生及

汪先生者又皆死獨先生在耳夫當烈皇全盛之時

固不虞有今日而當申酉之際所謂旦夕莫必其命

者又豈謂有今日哉今日者先生以周甲稱慶而余